·Γ· Ïohannis

Translated by Roel. Recommended text for comparison: Statenbijbel.
The letter’s canonicity is disputed and no Gothic fragments have been preserved or known to exist

Latin Wulfilan

 
1
Du frijondam Gaius þaiei frijo bi sunjai · Frijonds faura allaim waihtim bida ei sijais waila jah haila samaleiko swa saiwala þeina :
3 Faginoda auk þan broþrjus qemun jah weitwodidedum sunja þeinis swaswe gaggis bi sunjai · Mais þau þata ni fagino ei gahausjau barnans meinans bi sunjai gaggand :
5 Frijonds taujis triggwaba allaim waihtim broþrum jah gastim taujis · þaim weitwodidedum frijaþwa ïzwara ïn andwairþja aikklesjons · þizai raihtaba taujais ïþ niþais Guda wairþ ïst · Faur namins ïs afliþun ni waihts andnimandans þiudos · Ïn þis nu andnimaima þans ei sijaima gawaurstwos sunjos :
9 Melida waihts aikklesjon ïþ saei frijoþ wisan frumist miþ uns Diotraifais uns ni andnimiþ · Ïnuh þis ïþ qemjau muneis gibau waurstwos ïs þozei taujanda ubilwaurdjana uns jah ni biwisanda þaim waihtim nih silban broþrjus andnimiþ jah þaiei sokjand faurbiudiþuh jah fram aikklesjon uswairþiþ :
11 Frijonds ni afarlaistais ubila ak ƕa goþs ïst · Saei waila taujiþ us Guda ïst ak saei ubila taujiþ ni saƕ Guþ :
12 Du Demetreiau weitwodei gaf af alla jah sunjai silbin jah weis jah weitwodjam jah waist ei weitwodei unsara sunja sijai :
13 Filu waihte gamelidedjau ïþ ni wiljau ïzwis miþ meleina meljan · Wenja saiƕan ïzwis sprauto jah miþ munþa rodjaima :
15 Friþus miþ þus · Frijonds goljand ïzwis · Golei frijonds miþ namna :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *