Ïohannes

Aiwaggeljo þairh Ïohannen
Chapter translated by Giuseppe Pagliarulo.

Latin Wulfilan

1–5 Ïn anastodeinai was waurd jah þata waurd was at Guda jah gud was þata waurd ·
þata was ïn anastodeinai at Guda ·
All þairh ïta warþ jah ïnuh ïta ni warþ waiht þatei warþ ·
Ïn ïmma libains was jah so libains was liuhaþ manne ·
Jah þata liuhaþ ïn riqis skeiniþ jah þata riqis ïta ni gafaifah :
6–8 Warþ manna ïnsandiþs fram guda namo ïmma Ïohannes · Sa qam du weitwodiþai ei weitwodidedi bi þata liuhaþ ei allai galaubidedeina þairh ïna · Ni was jains þata liuhaþ ak ei weitwodidedi bi þata liuhaþ :
9 Was liuhaþ þata sunjeino þatei galiuhteiþ allana manne qimandan ïn þo manaseþ ·
10–11 Ïn þamma fairƕau was jah sa fairƕus þairh ïta warþ jah sa fairƕus ïta ni kunþa · Du seinaim qam jah þai swesans ïta ni andnemun ·
12–13 Swah þan managai swe ïta andnemun gaf ïm waldufni sunjus gudis wairþan þaim galaubjandam du namin ïs · þai ni us bloþa nih us wiljin leikis nih us wiljin wairis ak us guda gabauranai warþun ·
14 Jah þata waurd leik warþ jah bauaida ïn unsis jah seƕum wulþu ïs wulþu swe sunaus ainahins fram attin full anstais jah sunjos ·
15 Ïohannes weitwodeiþ bi ïna jah hropeiþ qiþands Sa was þanei ïk qaþ sa afar mis qimands faur mik warþ unte fruma mis was ·
16–17 Jah us fullon ïs weis allai andnemum jah anst und anstai · Unte witoþ þairh Moses giban warþ so anst jah so sunja þairh Ïesu xristau warþ ·
18 Guþ ni ainshun aiw manne gasaƕ · Ainabaur sa wisands ïn barma attins jains usrahnida ·
19–20 Jah so ïst so weitwodiþa Ïohannis þan ïnsandidedun du ïmma Ïudaieis af Ïairusaulwmai gudjans jah Ïaiwweitans ei freheina ïna Ƕas þu sijais·· Jah andhaihait jah ni laugnida jah andhaihait þatei Nim ïk sa xristaus ·
21–22 Jah frehun ïna Ƕa nu Helias ïs þu·· Jah qiþiþ Nim · Praufetus ïs þu·· Jah andhof Ne · þanuh qeþun du ïmma Ƕas ïs ei andawaurdi gibaima þaim ïnsandjandam unsis ƕa qiþis þuk silban··
23 Qaþ Ïk stibna wopjandins ïn auþidai Garaihteiþ wig fraujins swaswe qaþ Esaïa praufetus ·
24–27 Jah ïnsandidai wesun af farisaiim jah frehun ïna jah qeþun ïmma Duƕe nu daupeis jabai nist þu sa xristus nih Helias nih sa praufetus·· Andhof ïm Ïohannes qiþands Ïk daupja ïn watin · Ïn ïzwis standiþ þanei jus ni kunnuþ sa afar mik qimands þizei nim ïk wairþs ei lausjau ïs skaudaraip skohis :
28 þata ïn Betaniin warþ hindar Ïaurdanu þarei was Ïohannes daupjands
29–31 Ïftumin daga saiƕiþ Ïesu qimandan du ïmma jah qiþiþ Sai sa ïst wiþrus Gudis saei afnimiþ frawaurþ þizos manasedais · Sa ïst bi þanei ïk qaþ Afar mik qimiþ wair saei faur mik warþ unte fruma mis was · Ïkuh ni kunþa ïna ak ei bairþs waurdi Ïsraela duþe qam ïk ïn watin daupjands ·
32–34
35–36
37
38–39
40–42
43
44
45–51
?
Γ
?
?
· · ·
45-47 · · þatei ïk wrohidedjau ïzwis du attin ïst saei wrohida ïzwis Moses du þammei jus weneiþ · Jabai allis Mose galaubidedeiþ ga þau laubidedeiþ mis bi mik auk jains gamelida · þande nu jainis melam ni galaubeiþ ƕaiwa meinaim waurdam galaubjaiþ··
? Codex Argenteus, based on transcription by Project Wulfila, in turn based on Streitberg (1919).
Commercial use limited. Extratextual conventions differ from the manuscript.
1-2 Afar þata galaiþ Ïesus ufar marein þo Galeilaie jah Tibairiade · Jah laistida ïna manageins filu · Unte gaseƕun taiknins þozei gatawida bi siukaim :
3 Usiddja þan ana fairguni Ïesus jah jainar gasat miþ siponjam seinaim :
4 Wasuh þan neƕa pasxa so dulþs Ïudaie :
5-9 þaruh ushof augona Ïesus jah gaumida þammei manageins filu ïddja du ïmma · Qaþuh du Filippau Ƕaþro bugjam hlaibans ei matjaina þai·· þatuh þan qaþ fraisands ïna · Ïþ silba wissa þatei habaida taujan · Andhof ïmma Filippus Twaim hundam skatte hlaibos ni ganohai sind þaim · þei nimai ƕarjizuh leitil · Qaþ ains þize siponje ïs Andraias broþar Paitraus Seimonaus · Ïst magula ains her saei habaiþ ·E· hlaibans barizeinans jah ·B· fiskans akei þata ƕa ïst du swa managaim··
10-11 Ïþ Ïesus qaþ Waurkeiþ þans mans anakumbjan wasuh þan hawi manag ana þamma stada · þaruh anakumbidedun wairos raþjon swaswe fimf þusundjos · Namuh þan þans hlaibans Ïesus · Jah awiliudonds gadailida þaim anakumbjandam samaleiko jah þize fiske swa filu swe wildedun · þanuh biþe sadai waurþun qaþ du siponjam seinaim · Galisiþ þos aflifnandeins drauhsnos þei waihtai ni fraqistnai · þanuh galesun jah gafullidedun ·IB· tainjons gabruko us fimf hlaibam þaim barizeinam þatei aflifnoda þaim matjandam :
14-21 þaruh þai mans gasaiƕandans þoei gatawida taikn Ïesus qeþun þatei sa ïst bi sunjai praufetus sa qimanda ïn þo manaseþ · Ïþ Ïesus kunnands þatei munaidedun usgaggan jah wilwan ei tawidedeina ïna du þiudana afiddja aftra ïn fairguni ïs ains · Ïþ swe seiþu warþ atiddjedun siponjos ïs ana marein jah usstigun ïn skip iddjedunuh ufar marein ïn Kafarnaum · Jah riqis juþan warþ jah ni atiddja nauhþan du ïm Ïesus · Ïþ marei winda mikilamma waiandin urraisida was · þaruh farjandans swe spaurde ·K· jah ·E· aiþþau ·L· gasaiƕand Ïesu gaggandan ana marein jah neƕa skipa qimandan jah ohtedun sis · þaruh ïs qaþ · Ïk ïm ni ogeiþ ïzwis · þaruh wildedun ïna niman ïn skip jah sunsaiw þata skip warþ ana airþai ana þoei eis ïddjedun :
22-29 Ïftumin daga managei sei stoþ hindar marein seƕun þatei skip anþar ni was jainar alja ain jah þatei miþ ni qam siponjam seinaim Ïesus ïn þata skip · Ak ainai siponjos ïs galiþun · Anþara þan skipa qemun us Tibairiadau neƕa þamma stada þarei matidedun hlaif ana þammei awiliudoda frauja · þaruh þan gasaƕ managei þatei Ïesus nist jainar nih siponjos ïs gastigun ïn skipa jah qemun ïn Kafarnaum sokjandans Ïesu · Jah bigetun ïna hindar marein qeþunuh du ïmma · Rabbei ƕan her qamt·· Andhof ïm Ïesus jah qaþ · Amen amen qiþa ïzwis sokeiþ mik · Ni þatei seƕuþ taiknins jah fauratanja · Ak þatei matideduþ þize hlaibe jah sadai waurþuþ · Waurkjaiþ ni þana mat þana fralusanan · Ak mat þana wisandan du libainai aiweinon þanei sunus mans gibiþ ïzwis · þanuh auk atta gasiglida guþ · þaruh qeþun du ïmma · Ƕa taujaima ei waurkjaima waurstwa Gudis·· Andhof Ïesus jah qaþ du ïm · þat ïst waurstw Gudis ei galaubjaiþ þammei ïnsandida jains :
30 Qeþun du ïmma · Aþþan ƕa taujis þu taikne ei saiƕaima jah galaubjaima þus·· Ƕa waurkeis··
31-34 Attans unsarai manna matidedun ana auþidai swaswe ïst gameliþ · Hlaif us himina gaf ïm du matjan · þaruh qaþ ïm Ïesus · Amen amen qiþa ïzwis ni Moses gaf ïzwis hlaif us himina ak atta meins gaf ïzwis hlaif us himina þana sunjeinan · Sa auk hlaifs Gudis ïst saei atstaig us himina · Jah gaf libain þizai manasedai · þanuh qeþun du ïmma · Frauja framwigis gif unsis þana hlaif :
35a Jah qaþ du ïm Ïesus · Ïk ïm sa hlaifs libainais :
35b-37 þana gaggandan du mis ni huggreiþ · Jah þana galaubjandan du mis ni þaurseiþ wanhun · Akei qaþ ïzwis þatei gaseƕuþ mik jah ni galaubeiþ · All þatei gaf mis atta du mis qimiþ · Jah þana gaggandan du mis ni uswairpa ut :
38 Unte atstaig us himina nih þeei taujau wiljan meinana · Ak wiljan þis sandjandins mik ·
40 þatuh þan ïst wilja þis sandjandins mik ei ƕazuh saei saiƕiþ þana sunu jah galaubeiþ du ïmma aigi libain aiweinon · Jah urraisja ïna ïk ïn spedistin daga :
41-42 Birodidedun þan Ïudaieis bi ïna unte qaþ · Ïk ïm hlaifs sa atsteigands us himina jah qeþun niu sa ïst Ïesus sa sunus Ïosefis þizei weis kunþedum attan jah aiþein·· Ƕaiwa nu qiþiþ sa þatei us himina atstaig··
43-45 Andhof þan Ïesus jah qaþ du ïm · Ni birodeiþ miþ ïzwis misso · Ni manna mag qiman at mis nibai atta saei sandida mik atþinsiþ ïna jah ïk urraisja ïna ïn þamma spedistin daga · Ïst gameliþ ana praufetum · Jah wairþand allai laisidai gudis · Ƕazuh nu sa gahausjands at attin jah ganam gaggiþ du mis :
46 Ni þatei attan seƕi ƕas nibai saei was fram attin sa saƕ attan :
47 Amen amen qiþa ïzwis · Saei galaubeiþ du mis aih libain aiweinon :
48-50 Ïk ïm sa hlaifs libainais · Attans ïzwarai matidedun manna ïn auþidai jah gaswultun · Sa ïst hlaifs saei us himina atstaig ei saei þis matjai ni gadauþnai :
51 Ïk ïm hlaifs sa libanda sa us himina qumana · Jabai ƕas matjiþ þis hlaibis libaiþ ïn ajukduþ · Jah þan sa hlaifs þanei ïk giba leik mein ïst þatei ïk giba ïn þizos manasedais libainais :
52-54 þanuh sokun miþ sis misso Ïudaieis qiþandans · Ƕaiwa mag sa unsis leik giban du matjan·· þaruh qaþ du ïm Ïesus · Amen amen qiþa ïzwis · Nibai matjiþ leik þis sunaus mans jah driggkaiþ ïs bloþ ni habaiþ libain ïn ïzwis silbam · Saei matjiþ mein leik jah driggkiþ mein bloþ aih libain aiweinon · Jah ïk urraisja ïna ïn þamma spedistin daga :
55 þata auk leik meinata bi sunjai ïst mats · Jah þata bloþ mein bi sunjai ïst draggk ·
56-59 Saei matjiþ mein leik jah driggkiþ mein bloþ ïn mis wisiþ jah ïk ïn ïmma · Swaswe ïnsandida mik libands atta · Jah ïk liba ïn attins · Jah saei matjiþ mik jah sa libaiþ ïn meina · Sa ïst hlaifs saei us himina atstaig · Ni swaswe matidedun attans ïzwarai manna jah gadauþnodedun · Ïþ saei matjiþ þana hlaif libaiþ ïn ajukduþ · þata qaþ ïn swnagoge laisjands ïn Kafarnaum :
60-61 þanuh managai gahausjandans þize siponje ïs qeþun hardu ïst þata waurd ƕas mag þis hausjon·· Ïþ witands Ïesus ïn sis silbin þatei birodidedun þata þai siponjos ïs qaþ du ïm þata ïzwis gamarzeiþ·:·
62 Jabai nu gasaiƕiþ sunu mans ussteigan þadei was faurþis·:·
63-64a Ahma ïst saei liban taujiþ þata leik ni boteiþ waiht · þo waurda þoei ïk rodida ïzwis ahma ïst jah libains ïst · Akei sind ïzwara sumai þaiei ni galaubjand :
64b Wissuh þan us frumistja Ïesus ƕarjai sind þai ni galaubjandans · Jah ƕas ïst saei galeiweiþ ïna :
65-67 Jah qaþ duþe qaþ ïzwis þatei ni ainshun mag qiman at mis nibai ïst atgiban ïmma fram attin meinamma · Uzuh þamma mela managai galiþun siponje ïs ïbukai · Jah þanaseiþs miþ ïmma ni ïddjedun · þaruh qaþ Ïesus du þaim twalibim ïbai jah jus wileiþ galeiþan··
68-69 þanuh andhof ïmma Seimon Paitrus · Frauja du ƕamma galeiþaima·· Waurda libainais aiweinons habais · Jah weis galaubidedum jah ufkunþedum þatei þu ïs xristus sunus Gudis libandins :
70-71 Andhof ïm Ïesus · Niu ïk ïzwis ·IB· gawalida jah ïzwara ains diabaulus ïst·· Qaþuh þan þana Ïudan Seimonis Ïskariotu sa auk habaida ïna galewjan · Ains wisands þize twalibe ·
? Codex Argenteus, based on transcription by Project Wulfila, in turn based on Streitberg (1919).
Commercial use limited. Extratextual conventions differ from the manuscript.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *