Nehaimia

?

 
Chapter translated by ?iudans.

waurda Naiaimias sunaus Xelkias
1 jah warþ in menoþ Xasilay jera ·K· jah ik was ïn Susa bibaurgeinai ·
2-3 jah qam Hanani ains broþre meinaize · Silba jah wairos us Ïudaia · jah frah ïk ïns bi þans ganisans þaiei gaþlauhun af þamma hunþa jah bi Ïairusalem · jah qeþun du mis bilaiþo þoei gaþlauhun af þamma hunþa jainar ïn þamma landa sind ïn unselein mikilai jah ïn ïdweita jah ïst baurgswaddjus Ïairusalems bruknoda jah daurons seinos gatauranos warþun ïn funin:
4 jah warþ miþþanei hausida þo waurda gasat jah gaigrot jah gaunoda dagans jah fastida jah bad ïn andwairdja gudis himinis ·
5-11a jah qaþ frauja guþ himinis sa swinþa jah mikila jah °agisleika fastanda triggwa jah armahairþa þaim frijondam þuk jah fastandam anabusnins þeinos · sijai nu auso þeinata atsaiƕando jah sijaina augons þeina uslukana ei hausjaina bida skalkis þeinis þoei ïk bidja ïn andwairþja þeina himma daga dag jah naht bi sununs Ïsraelis skalkans þeinans jah andhaitands frawaurhtim sunje Ïsraelis þozei frawaurhtun sis þus · jah ïk jah gards attins meinis frawaurhtum unsis · Frawaurhtai frawaurhtedum wiþra þuk jah ni fastaidum anabusnins jah haitjos jah stauos þoei anabaust Mose þiumagau þeinamma · ga uþþan muneis þata waurd þatei anabaust Mose þiumagau þeinamma qiþands jabai untriggwai sijaiþ distahja ïk ïzwis ïn þiudos ak jabai gawandjaiþ ïzwis jah fastaiþ anabusnins meinos jah taujaiþ ïjos jabai sijai distaheins ïzwara fram andjam himinis jainþro galisa ïns jah attiuha ïns ïn þana stad þarei gawalida ei gabauai namo meinata jainar · jah eis sind magjus þeina jah þiuda þeina þoei uslunides ïn mahtai þeinai þizai mikilon jah ïn handa þeinamma þamma abrin · Sijai o frauja auso þeinata atsaiwando du bidai skalkis þeinis jah du bidai þiumagiwe þeinaize þize wiljandane ogjan namo þein · jaþþan waurkjais þatei þiumagus þeins gaþeihai himma daga jah gibais ïmma bleiþein ïn andwairþja þis mans ·
11b jah ïk was °weinaskalks þis þiudanis:
? Chapter translated by ?iudans.
1 jah gawarþ ïn þamma menoþ Nisan jera ·K· Artaksairksaus þiudanis jah was wein ïn andwairþja meina jah nam þata wein jah gaf þiudana · jah ni was unfagrs ïn andwairþja ïs ·
2 jah qaþ mis sa þiudans duƕe wiliti þein gaur nibai ïs siuks·· Niwaihts ïst þata niba gauriþa hairtins · jah ohta mis filu abraba ·
3 jah qaþ þamma þiudana þiudans ïn aiwins libai · duƕe ni waurþi gaur wilti mein unte so baurgs soei wisandei stads hlawasno attane meinaize auþei ïst jah daurons ïs gabrannidai waurþun ïn funin··
4 jah qaþ mis sa þiudans ƕa þu sokeis·· jah bad du þamma guda himinis ·
5 jah qaþ þamma þiudana jabai þiudana þugkjai goþ jah jabai galeikodedi þiumagus þeins in andwairþja þeinamma ei gasandjas ïna ïn Ïudaian ïn baurg hlaiwasno attane meinaize ei aftragatimrjau þo ·
6 jah qaþ mis sa þiudans jah qens so sitandei faura ïmma und ƕa wairþiþ fara þeina jah ƕan gawandjais þus·· jah galeikaida ïn andwairþja þiudanis jah ïnsandida mik jah atgaf ïm garehsn ·
7-8 jah qaþ þamma þiudana jabai leikai þiudana gibai mis bokos du þaim kindinam þaim hindar aƕai ei uslaubjaina mik ƕarbon und þatei qimau ïn Ïudaian jah bokos ana Asaf warda waldaus saei ïst þamma þiudana ei gibai mis timr þatei gabotjau daurons jah waddju baurgs jah du garda ïn þanei ïnngaleiþa · jah gaf mis sa þiudans unte handus Gudis ïst goda:
9-10 jah qam du kindinam hindar aƕai jah gaf ïm bokos þiudanis · jah ïnsandida miþ mis sa þiudans drauhtinans harjis jah aiwans · jah hausida Sanaballat °Aroneis jah Tobias skalks °Ammoneis jah ubil ïm was þatei qam manna sokjan goþ du sunum Ïsrael:
11 jah qam ïn Ïairusalem jah was jainar dagans þrins ·
12-15 jah usstoþ nahts ïk jah wairai sumai miþ mis jah ni qaþ mannhun þatei Guþ gaf ïn hairto mein du taujan miþ Ïsrael jah dius ni was miþ mis nibai dius ïn þammei raid ïn ïmma · jah usqam us dauron °Golelas jah du munþa kaldiggis smakkabagme jah ïn dauron maihstaus jah qainoda baurgwaddju Ïairusalems þoei gataurun jah daurons ïzos fraqumanos weisun ïn funin · jah fauriddja ana dauron °hlaupabrunnis jah ïn swumsl þiudanis jah ni was rum diuza undar mik gaggeinais · jah atiddja ana waddju rinnons ïn naht jah qainoda ïn waddjau jah fauriddja þairh dauron dails jah gawandida mik :
16-18 jah wardjans ni wistun duƕe galaiþ jah ƕa tawida jah Ïudaium jah gudjam jah reikjam jah drauhtinam jah bilaibam þaiei waurkidedun þo waurstwa und þata ni gataih · jah qaþ ïm jus saiƕiþ þata ubil ïn þammei sijum ƕaiwa Ïairusalem auþeis jah þo dauron ïs ïnbrannidai sind funin qimiþ jah °fullagatimrjaima baurgswaddju Ïairusalems jah ni sijum þanamais ïdweit · jah gataih ïm þana handu Gudis soei ïst goda mis jah þo waurda þiudanis þoei qaþ mis jah qaþ usstandaima jah gatimrjaima jah swinþnodedun handjus ïze ïn þata godo:
19-20 jah hausida Sanaballat °Aroneis jah Tobia þius °Ammoneis jah Gesam °Arabja jah °ushlahidedun uns jah qemun at uns jah qeþun ƕa þatei jus taujiþ·· Ana þiudan afstandiþ·· jah gawandida ïm waurd jah qaþ ïm Guþ himins silba gaþeihai unsis jah weis skalkai ïs hrainjai jah gatimrjam jah ïzwis nist dails jah garaihtei jah gamunds ïn Ïairusalem:
?  
?  
?  
13 jah qaþ alla gamainþs amen:
jah hazidedun fraujan jah gatawidedun þata waurd alla so managei:
14 jah fram þamma daga ei anabauþ mis ei weisjau fauramaþleis ïze ïn Ïudaia fram jera ·k· und jer ·l· jah anþar Artarksairksaus þiudanis ·ïb· jera · ïk jah broþrjus meinai hlaif fauramaþleis meinis ni matidedum:
15 ïþ fauramaþljos þaiei weisun faura mis kauridedun þo managein jah nemun at ïm hlaibans jah wein jah nauhþanuh silubris sikle ·m· jah skalkos ïze fraujinodedun þizai managein · ïþ ïk ni tawida swa faura andwairþja agisis gudis:
16-17 jah waurstw þizos baurgswaddjaus ïnswinþida jah þaurp ni gastaistald jah þiwos meinai jah allai þai galisanans du þamma waurstwa jah Ïudaieis jah þai fauramaþljos ·r· jah ·n· gumane jah þai qimandans at unsis us þiudom þaim bisunjane unsis ana biuda meinamma andnumanai weisun:
18 jah was fraquman dagis hvizuh stiur ·a· lamba gawalida ·q· jah gaits ·a· gamanwida was mis · jah bi ·ï· dagans gaf wein allai þizai filusnai jah allai þizai managein · jah ana þo alla hlaif fauramaþleis meinis ni sokida ïn þis ei ni kauridedjau þo managein ïn þaim waurstwam …
?  
14 …. praufete, þaiei þrafstidedun mik:
15-17 jah ustauhana warþ so baurgswaddjus ·e· jah ·k· daga menoþis Alulis ·n· dage jah ·b· jah warþ swe hausidedun fiands unsarai allai jah ohtedun allos þiudos þos bisunjane unsis jah atdraus agis ïn augona ïze abraba · jah ufkunþedun þatei fram guda unsaramma warþ usfulliþ þata waurstw · jah ïn dagam jainaim managai weisun þize reikjane Ïudaie þaiei sandidedun aipistulans du Tobeiin jah Tobeias du ïm:
18-19 managai auk ïn Ïudaia ufaiþjai weisun ïmma unte megs was Saixaineiins sunaus Aieirins jah Ioanan sunus ïs nam dauhtar Maisaullamis sunaus Barakeiins du qenai · jah rodidedun du ïmma waila ïn andwairþja meinamma jah waurda meina spillodedun ïmma jah aipistulans ïnsandida Tobeias ogjan mik:
?  
1-3 jah warþ swe gatimrida warþ so baurgswaddjus jah gasatida haurdins jah gaweisodai waurþun daurawardos jah liuþarjos jah laiwweiteis jah anabauþ Anaiin broþr meinamma jah Ananeiin fauramaþlja baurgs Ïairusalems · unte sa was wair sunjeins jah ogands fraujan ufar managans · jah qaþ ïm ni uslukaindau daurons Ïairusalems und þatei urrinnai sunno …
13-38 …. hunda ·m· ·e·
sunjus Zaxxaiaus ·hv· ·j·
suniwe Banauis ·x· ·j· ·b·
sunaus Babawis ·x· ·k· ·g·
sunaus Gadis ·b· þusundjus ·s· ·k· ·b·
suniwe Adoneikamis ·x· ·j· ·q·
suniwe Baigausis ·b· þusundjos ·j· ·q·
suniwe Addeis ·x· ·n· ·d·
sunaus Azeiris sunaus Aizaikeiins niuntehund jah ·h·
suniwe Assaumis ·s· ·k· ·g·
suniwe Basseis ·t· ·l· ·g·
suniwe Ïoriais ·r· ·i· ·b·
suniwe Gabaons ·ϟ· ·e·
suniwe Biþlaihaimis ·r· ·k· ·g·
suniwe Naitofaþeis ·r· ·i· ·q·
suniwe Anaþoþis ·r· ·k· ·h·
suniwe Asmoþis ·r· ·k· ·h·
waire Kareiaþiaareim jah Kaifaira jah Beroþ ·hv· ·m· ·g·
wairos Rama jah Gabaa ·x· ·k· ·g·
wairos Makmas ·r· ·k· ·b·
wairos Baiþilis jah Gai ·s· ·k· ·g·
wairos Nabawis ·n· ·b·
sunjus Makeibis ·r· ·n· ·q·
sunjus Ailamis anþaris þusundi ·s· ·n· ·d·
sunjus Eeiramis ·t· ·k·
sunjus Eiaireikons ·t· ·m· ·e·
sunjus Lwddomaeis jah Anos ·hv· ·k· ·e·
sunjus Ainna ïns ·g· þusundjos ·x· ·l·
39-42 jah gudjans
sunjus Aidduins us garda Ïesuis niun hunda ·u· ·g·
sunjus Aimmeirins þusundi ·n· ·b·
sunjus Fallasuris þusundi ·s· ·m· ·z·
sunjus Ïareimis þusundi ·i· ·z·
43-44 jah laiwweiteis
sunjus Ïesuis jah Kaidmeielis us sunum Odueiins ·u· ·d·
sunjus Asabis liuþarjos ·r· ·m· ·h·
45 sunjus daurawarde
sunaus Sailaumis jah sunjus Aze …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *