Tag Archives: shibbolim

List of common expressions that differ between Scanian and Sweonic

S = axato (reliable indicator of which dialect)
H = historic difference – the dominating form set in red.
E = blog author was taught in school that the stricken form is “grammatically” wrong.

English Scanian Sweonic
S in the past förr förut
S more (adverb) mer mera
S nowadays nu för tiden numera
S of av utav
S our vår (m,f)/ vårt (n) våran (u) / vårat (n)
S your er (m,f)/ ert (n) eran (u)/ erat (n)
H Where do we go? Var går vi? Vart går vi?
H here, there här, där hära, dära
H it seems like det verkar som om det verkar som att
H both bägge båda
E inside inne i inuti
E one each vars en varsin
on/upon på [pu] på/uppå/å
allthough även om även fast
since/because eftersom eftersom att
even (comparative) än/etter allt
back (adverb) tebaks/tillbaks tillbaka
-s (feminine plural) -or [ɔʁ] -er [ɛr]
turn on (imperative) sätt på slå på
from below underfrån underifrån
based (up)on baserat på utifrån
down ner ned
Why?/How so? Varför det? Varför då?
yet än ännu
S Y N T A X
S start sentence with
“Yes but..” or “No but ..”
strictly never often, as do Danes:
“Ja men ..”, “Nej men ..”
repetition with pronoun:
“this thing, it burns”
almost never
exception: lyrics
often
start sentence with
“So, ..”
happens: “Så, ..” never

Scanian expressions have been normalized to Swedish orthography.